Limity zobowiązujące do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 roku:

W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2016 r., pod poz. 2255, opublikowano ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w ustawie o rachunkowości poprzez podwyższenie z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro rocznego limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, po osiągnięciu którego osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W związku z tym, jeśli przychody netto ww. jednostek za 2016 r. wyniosły co najmniej 8.595.200 zł, tj. 2.000.000 euro × 4,2976 zł/euro (średni kurs NBP z 3 października 2016 r.), to od 1 stycznia 2017 r. jednostki te są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ww. ustawą podwyższono również do 2.000.000 euro (było 1.200.000 euro) - określony w art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości - limit dotyczący dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez ww. jednostki